Year Name Percentage Overall Percentage
2012 Shelar Kunal 90% 100%
2013 Machale Sugat 90% 97%
2014 Gosavi Pranav / Dahiwal Hrishikesh 93.20% 100%
2015 Aditi Subhedar 92% 99%
2016 Titiksha Wagh 94%
2017 Prathmesh Wavhal 92% 96%
2018 Khushi Thorat 96% 94.31%
2019 Apurva Kumbhar
Vaibhav Kankhar
85.80%
85.80%
92%
2020 Atharva Salvi 96% 100%